دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٩ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

کارنامه علمی حمیدرضا جعفری‌نوه

مشخصات فردی:
نام: حميدرضا
نام خانوادگی: جعفری‌نوه

نام پدر: يداله
تاريخ تولد: 1339
محل تولد: شهرستان رفسنجان
وضعيت تاهل: متاهل
پست الکترونيکی:
jafari3970@yahoo.com

۲- درجات علمی و سوابق تحصيلی: 
  ۱- فوق ليسانس علوم تشريحی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده پزشکی، سال ورود 1369، سال فارغ التحصيل: 1372.
  ۲ - ليسانس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی کرمان – دانشکده پرستاری و مامائی، سال ورود 1364، سال فارغ التحصيلی 1366.
  ۳- فوق ديپلم پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ايران، سال ورود 136۲، سال فارغ التحصيلی 1364.
  عنوان پايان نامه دوره فوق ليسانس : بررسی سيستم‌های پورتال و شنت‌های پورتوکاو . ا ستاد راهنما: دکتر محمدرضا نيکروش – دکتر کاظم شالچی،  استاد مشاور: دکتر عليرضا فاضل
  وضعيت استخدامی : عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  تاريخ استخدام : 137 3
  وضعيت : رسمی – قطعی
  آدرس : رفسنجان، ميدان انقلاب، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشريحی، حميدرضا جعفری نوه

 ۱- فعاليت‌های آموزشی 
  الف: تدريس آناتومی سرو گردن برای دانشجويان رشته پزشکی از سال 1373 تا کنون .
  ب: الف: تدريس آناتومی تنه برای دانشجويان رشته پزشکی از سال 1373 تا کنون .
  ج: تدريس آناتومی اندام برای دانشجويان رشته پزشکی از سال 1373 تا کنون .
  د: تدريس آناتومی سرو گردن برای دانشجويان رشته دندانپزشکی از سال 1373 تا کنون .
  هـ: تدريس آناتومی عمومی برای دانشجويان رشته دندانپزشکی از سال 1373 تا کنون .
  و: تدريس آناتومی اختصاصی لگن برای دانشجويان مامايی روزانه و شبانه از سال 1373 تا کنون .
  ز: تدريس آناتومی عمومی برای دانشجويان مامايی روزانه و شبانه از سال 1373 تا کنون .
  ح: تدريس آناتومی استخوان و مفاصل برای دانشجويان راديولوژی روزانه و شبانه از سال 1373 تا کنون .
  ط: تدريس آناتومی عمومی برای دانشجويان پرستاری روزانه و شبانه از سال 1373 تا کنون .
  ی: تدريس آناتومی عمومی برای دانشجويان هوشبری روزانه و شبانه از سال 1373 تا کنون .
  ک: تدريس آناتومی برای دانشجويان علوم آزمايشگاهی روزانه و شبانه از سال 1373 تا کنون .
  ل: تدريس آناتومی برای دانشجويان هوشبری روزانه و شبانه از سال 1373 تا کنون.
  م: تدريس آناتومی برای دانشجويان بهداشت کار دها ن ودندان از سال1386.

 ۲- فعاليت‌‌های اجرائی: 
  - معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامايی رفسنجان از سال 1367 تا سال 1369 .
  - معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده پزشکی رفسنجان از ارديبهشت ماه 1377 لغايت شهريور ماه 1380 .
  - مدير گروه علوم تشريح از سال 76 تا تير ماه سال 1382 . -
  - نماينده دانشکده پزشکی در شورای EDC از 7/5/82 تا 11/7/1383 .
  - استاد راهنما دانشجويان پزشکی ورودی 73 و 82.
  - عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی از سال 1377 تا 1382.
  - عضو کميسيو ن موارد خا ص دانشگا ه از تا ريخ 4/10/1379 تا کنون.
  عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی از مهر ماه 1388 تا کنون.
  - عضو شورای پژوهشی گروههای آ ناتومی و فيزيولوژی و بيوشيمی از سال 1380 تا کنون.
  - عضو هيئت تحريريه و مشاور ان مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از بدو تاسيس تا کنون.
  - معا ون گروه آ نا تومی از تا ريخ 3/11/85تا کنون.
  -عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی از تاريخ31/3/1386تا کنون.
  - معا ونت آموزشی دا نشکده پزشکی از تا ريخ 5/7/1388 تا کنون.

 ۳-  فعاليت‌های پژوهشی 
  الف – چاپ مقالات: 
  1 : اثرات اسيدرتينوئيک بر تکامل لوله عصبی در جنين جوجه مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دوره سوم، شماره 2، بهار 1375، ص 66-59 .
  2 : بررسی اثر کرم کولين اس ت عارات بر التيام زخم سوختگی در موش صحرايی – مجله دانشکده علوم پزشکی سبزوار (اسرار) سال ششم، شماره 22، تابستان 76، ص 40-36 .
  3 : بررسی هيستولوژيک رکاناليزه شدن مجرای دفران متعاقب وازکتومی در موش صحرايی – مجله دانشکده علوم پزشکی سبزوار (اسرار)، سال ششم شماره 3 و 4، پاييز و زمستان 1378، ص 103-95 .
  4- اثر رژيم غذايی حاوی اسيد های چرب غير اشباع امگا3 و امگا 6 بر بهبود زخم های پوستی در موش صحرايی با ديابت مزمن . مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان – دوره دوازدهم – شماره 2 – بهار 84 – ص 109 – 99.
  5- اثر پروژسترون بر تعداد نورون های هرمی ناحيه CA3 هيپوکامپ در صرع مدل کيندلينگ شيميايی در موش صحرايی نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان – دوره 4 – شماره 3 – تابستان 84 – ص 165-158.
  6- اثر رژيم خوراکی روغن ماهی و ذرت بر برخی پارامتر های بيوشيميايی خون در موش صحرايی ديابتی. فصلنامه پژوهشی طب جنوب – سال هشتم – شماره 1 – شهريور 84 – ص 14-8 .
  7 - اثر نيفديپين و وراپاميل بر تغييرات بافت کليه در موش صحرايی ديابتی. مجله علوم تشريحی ايران – سال سوم – شماره 2 – تابستان 84.
  8-نقش درس آناتومی در دستيابی به اهداف بالينی : ديدگاه دانشجويان پزشکی مقطع بالينی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی – دوره 5 – شماره 2 ( پی در پی 14)/ پائيز و زمستان 84 – ص 180-176

  9- mermedia syndrome:an infant from parents who used a special from of snuff. Pakistan journal of biological sciences 12(9):722-725, 2009.

  10- Jafari Naveh HR, Taghavi MM, Shariati M, Rezvani A. Evaluation effects of polyunsaturated fatty acids on foot wound healing in chronic diabetic rat.(submitted to Pak J Biol Sci) .

 ۴-  طرح‌های تحقيقاتی انجام شده 
  1- بررسی اثر کرم کولين استعارات بر التيام زخم سوختگی در موش صحرايی
  2- اثر مصرف موضعی پماد گياهی فاندرمول بر زخم سوختگی در موش صحرايی
  3- بررسی هيستولوژيک رکاناليزه شدن مجرای دفران متعاقب وازکتومی در موش صحرايی
  4- اثر رژيم غذايی حاوی روغن ماهی بر ترميم زخم در موش صحرايی ديابتی
  5- اثر قطع عصب روی پاسخ زخم سوختگی به پماد گياهی فاندرمول در موش صحرايی
  6- اثر قطع عصب فمورال و سياتيک بر روی بهبود زخم ناشی از مصرف موضعی روغن ماهی در موش صحرايی ديابتی
  7- بررسی تغييرات بافت شناسی معده در موش صحرايی ديابتی معتاد به مورفين
  8- اثرات بهبودی بخش رژيم های خوراکی روغن ذرت يا ماهی در ترميم زخم در موش های صحرايی با ديابت مزمن
  9- اثر پروژسترون بر نورون های ناحيه CA3 هيپوکامپ در صرع مدل کيندلينگ در موش صحرايی نر.
  10- ارزيابی درونی گروه علوم تشريحی در سال 1384.
  11- کا ربردموضعی روغن ما هی و ذرت بر تر ميم زخم در موش صحرايی ديابتی در سال 1387 .

 ۵- شرکت در کنگره‌ها 
  1 - شانزدهمين کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران دانشگاه تربيت مدرس 23- 19 ارديبهشت ماه 1382 با ارائه 2مقاله به صورت پوستر. 

 2- Taghavi. MM, Khaksari M, shariati M, Jafarinaveh HR. Acceleration of skin wound healing chronic diabetic rat by topical application of fish oil . 16th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, Tehran, Iran. May 9-13, 2003.

  3- Jafarinaveh HR, Khaksari M, Taghavi MM, shariati M, Rezaei-zadeh A. The effect of Dietary Polyunsaturated Fatty Acid on Skin Wound Healing in Chronic Diabetic Rat. 16th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, Tehran, Iran. May 9-13, 2003

  4– شرکت در پانزدهمين کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران. با ارائه 1 مقاله به صورت سخنرانی – دانشگاه علوم پزشکی شيراز سال 1381.
  5– شرکت در ششمين همايش علوم تشريحی ايران. دانشگاه علوم پزشکی شيراز. 17-15 ارديبهشت 83 – با ارائه 2 مقاله يکی به صورت پوستر و يکی به صورت سخنرانی.
  6 -شرکت در هشتمين هما يش کشوری آموزش پزشکی دانشگا ه علوم پزشکی کرما ن 15 تا 17 اسفند 1385با ارائه يک مقا له به صورت پوستر.

 ۶- شرکت در کارگاه‌ها: 
  1- شرکت در کارگاه روش تدريس و ارزشيا بی در آموزش پزشکی جا معه نگر در دانشگا ه علوم پزشکی رفسنجان از تا ريخ 12/11/1374 لغا يت 13/11/1374 .
  2- شرکت در کارگاه آموزش پزشکی جا معه نگر در دانشگا ه علوم پزشکی رفسنجان از تا ريخ 21/9/1374لغا يت 23/9/1374 .
  3-شر کت در کارگاه آموزشی تعليم و تربيت در گروه پزشکی در دانشگا ه علوم پزشکی رفسنجان از تا ريخ 10/4/1376 لغا يت 10/4/1376 .
  4-شرکت در سمينار تعليم و تربيت گروه پزشکی در دانشگا ه علوم پزشکی رفسنجان از تا ريخ 10/3/1376 لغا يت 10/3/1376 .
  5-شرکت در کارگاه کا ربرد و تهيه مواد و وسا يل آموزشی در دانشگا ه علوم پزشکی رفسنجان از تا ريخ21/7/1378 لغا يت 22/7/1378 .
  6- شرکت در کارگاه مقاله نويسی در دانشگا ه علوم پزشکی رفسنجان از تا ريخ 30/1/1379 لغا يت 31/1/1379 . 
 

منو اصلی
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 4416
 بازدید امروز : 3779
 کل بازدید : 27087728
 بازدیدکنندگان آنلاين : 14
 زمان بازدید : 1/3125
site map | home