پنج شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٦
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

آیا از اطلاع رسانی و امکانات سایت رضایت دارید؟

بلی
خیر

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلي > معاونت پ‍‍ژوهشي > شورای پژوهشی 

 

اعضای اصلی شورای پژوهشی دانشکده پزشکی رفسنجان

رديف نام و نام خانوادگی سمت رشته رتبه CV            
۱ دکتر مهدی محمودی رياست دانشکده بیوشیمی استاد CV
۲ دکتر محمدرضا حاجی‌زاده عضو هیئت علمی گروه بيوشيمی بالینی بیوشیمی استادیار CV
۳ دکتر علي شمسي‌زاده مدير گروه فيزيولوژی فيزيولوژی دانشیار -
۴ دکتر  حمید استادابراهیمی نماینده گروه اطفال اطفال استادیار -
۵ دکتر محمود کهنوجی نماینده گروه داخلی داخلی استادیار -
۶ دکتر پروین آقامحمدحسنی مدير گروه روانپزشکی روانپزشکی استاديار -
۷ دکتر محمد محسن تقوی مدير گروه تشريح علوم تشریح دانشیار -
۸ دکتر  امير رهنما معاون پژوهشي دانشكده پاتولوژی - CV
9 دکتر محمد حسین خسروی مدیر گروه جراحی جراحی استاديار
-
10 دکتر سوده خنامانی -- ژنتیک مولکولی استاديار -
11

دکتر سید حمید پاکزاد

نماینده گروه بیهوشی

بیهوشی استاديار
-
12 دکتر سيدمهدی موسوی نماینده گروه ميکروبيولوژی قارچ‌‌شناسی استاديار CV
13 دکتر مجتبی سنجی

مدیر گروه طب اورژانس

متخصص طب اورژانس استاديار
14 دکتر محمود شیخ‌فتح‌الهی نماینده گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی آمار حیاتی استاديار CV
15 دکتر مریم مرتضوی نماینده گروه زنان و زایمان زنان و زایمان استادیار -
16 دکتر میترا عباسی فرد نماینده گروه داخلی روماتولوژی استادیار -
17 دکتر رضا وزیری نژاد مدیر گروه پزشکی اجتماعی اپیدمیولوژی استاد -
18 دکتر محسن رضائیان مدیر گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی اپیدمیولوژی استاد -
19 دکتر طاهره اسلام منش مدیر گروه پاتولوژی پاتولوژی استادیار  
20 دکتر عبدالله جعفرزاده مدیر گروه ایمونولوژی ایمونولوژی استاد -
21 دکتر جعفر احمدی مدیر گروه رادیولوژی رادیولوژی استادیار -

مقررات، حدود وظايف و اختيارات شورای پژوهشی دانشکده:

(برگرفته از آيين‌نامه شوراهای پژوهشي و طرح‌های تحقيقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان)

ماده ۵- تعريف: شورای پژوهشی دانشکده مرجعی است که به منظور پيگيری و اجرای وظايفی که متعاقبا ( درماده ۸) به آن محول می‌گردد تشکيل می‌شود. 
 ماده ۶ - ترکيب اعضای اين شورا بشرح زير است: 
 الف- معاون پژوهشی دانشکده 
 ب- يکنفراز اعضای هيئت علمی صاحب‌نظر به پيشنهاد معاون پژوهشی دانشکده و تائيد رياست دانشکده 
 ج- يک نماينده از شورای پژوهشی هرگروه آموزشی پژوهشی به انتخاب اعضای شورای پژوهشی آن گروه و معرفی رئيس گروه مربوطه به معاونت پژوهشی دانشکده 
 تبصره ۵: در دانشکده پزشکی بدليل کثرت گروه‌ها، معاون پژوهشی می‌تواند شوراهای مجزای پژوهشی برای گروه‌های علوم پايه پزشکی و علوم بالينی تشکيل دهد. بديهی است که در موارد لازم مانند طرحهای مشترک بين گروه ها جلسات مشترک برگزار خواهد گرديد . 
 د - مشاور اپيدميولوژی و يا آمار زيستی 
 تبصره ۶: مشاور اپيدميولوژی و آمارزيستی بنا به پيشنهاد معاون پژوهشی و تاييد رئيس آن دانشکده تعيين می‌گردد . 
 تبصره ۷: ابلاغ اعضای شورای پژوهشی دانشکده بوسيله رئيس دانشکده صادر می‌شود . 
 ماده ۷ - ضوابط تشکيل شورای پژوهشی دانشکده به شرح زيراست: 
 بند ۱ - اعضای شورای پژوهشی دانشکده بايد درزمينه های تحقيقاتی فعاليت داشته ودوره های روش تحقيق مقدماتی و متوسط را گذرانده باشند . 
 بند ۲- شورای پژوهشی دانشکده حداقل هر دو هفته يکبار تشکيل می‌شود ودر صورت لزوم وبه صلاحديد معاون پژوهشی دانشکده، جلسات فوق العاده نيزبرگزار خواهد نمود . 
 بند ۳ - جلسات شورای پژوهشی دانشکده با حضورنصف بعلاوه يک اعضارسميت می يابد . 
 بند ۴ - معاون پژوهشی دانشکده فردی را که ترجيحاً از اعضای همين شورا می‌باشد، به عنوان دبيرشورای پژوهشی دانشکده انتخاب و معرفی خواهد کرد . 
 بند ۵ - برای تشکيل شورا حضور معاون پژوهشی دانشکده يا جانشين ايشان (از اعضای شورا) که قبلا مشخص و معرفی شده است به عنوان رئيس جلسه، الزامی است. 
 بند6 - مصوبات شورای پژوهشی دانشکده بايد طی صورتجلسه ای به امضا شرکت کنندگان حاضر در جلسه رسيده و يک نسخه از آن جهت حوزه معاون پژوهشی دانشگاه ارسال گردد. 
 ماده ۸ - وظايف شورای پژوهشی دانشکده به شرح زير است: 
 بند ۱ - بررسی و تصويب طرح‌های پژوهشی پيشنهادی ارسالی از شورای پژوهشی گروه‌های دانشکده و ارائه آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه 
 تبصره ۸: شورای پژوهشی دانشکده می‌تواند درصورت لزوم و با تائيد معاون پژوهشی دانشکده، بررسی و اظهارنظر طرح‌های تحقيقاتی را به کميسيون‌های تخصصی شورا و يا افراد صاحب نظر ديگر ارجاع دهد . 
 تبصره ۹: شورای پژوهشی دانشکده موظف است طرح‌های مصوب شوراهای پژوهشی گروه‌های آموزشی آن دانشکده راحداکثر ظرف مدت سی روز مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهد . 
 بند ۲ - تدوين سياست‌های پژوهشی دانشکده ،ب اتوجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه 
 بند ۳ - مطالعه و پيشنهاد راهکارهای ايجاد انگيزه و علاقه در اعضای هئيت علمی دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش 
 بند ۴ - بررسی و اظهار نظر راجع به توان پژوهشی دانشکده بر اساس معيارهای مشخص شده از سوی دانشگاه و منعکس نمودن آن به معاونت پژوهشی دانشگاه 
 بند ۵ - بررسی نظرات گروههای آموزشی دانشکده در مورد اولويتهای تحقيقاتی و ارائه آن به معاونت پژوهشی دانشگاه 
 بند ۶ - تشويق انجام پژوهش‌های بين گروهی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی اينگونه پژوهش‌ها 
 بند ۷ - فراهم نمودن امکانات و تسهيلات لازم جهت مجريان طرح‌های تحقيقاتی در روند اجرای طرح 
 بند ۸ - تشويق مجريان طرح به ارائه نتايج پژوهش‌های پايان‌يافته به موسسات ذيربط جهت کاربرد آن در عرصه‌های مختلف علمی و عملی 
 بند ۹ - تنظيم گزارش ساليانه فعاليت‌های پژوهشی دانشکده و تعيين و معرفی پژوهشگران ممتاز به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه 
 تبصره ۱۰: معاون پژوهشی دانشکده موظف است به صورت دوره‌ای گزارشی از عملکرد پژوهشی گروه‌های مختلف آن دانشکده را برای معاون پژوهشی دانشگاه ارسال نمايد . 
 بند ۱۰ - ارائه خط مشی وتعيين و تصويب موضوعات تحقيقاتی با توجه به اولويت‌های دانشگاه، جهت اخذ واحد پايان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد، MPH  وPh.D ، دکترای عمومی، تخصصی و فوق تخصصی 
 تبصره ۱۱: دانشکده‌هايی که درمقطع کارشناسی دارای واحد درسی پايان‌نامه و يا پروژه می‌باشند نيز شامل اين بند می‌گردند . 
 بند ۱۱- برنامه‌ريزی جهت تدوين، تاليف و ترجمه کتاب و ارائه مقالات در سمينارهای داخلی و خارجی با هماهنگی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه 
 بند ۱۲- بررسی و اظهار نظر در مورد سمينارها، کنگره‌ها و کارگاه‌های پيشنهادی از گروه‌های مختلف دانشکده 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 985
 بازدید امروز : 84
 کل بازدید : 293021
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 0.6720