پنج شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

آیا از اطلاع رسانی و امکانات سایت رضایت دارید؟

بلی
خیر

 

صفحه اصلی > معاونت پ‍‍ژوهشي > شورای پژوهشی 

اعضای اصلی شورای پژوهشی دانشکده پزشکی رفسنجان سال 1398

رديف نام و نام خانوادگی سمت رشته رتبه
۱ دکتر علیرضا وکیلیان  عضو هیات علمی- ریاست دانشکده   متخصص نورولوژی  دانشیار 
۲ دکتر محمدرضا حاجی‌زاده مدیر گروه بيوشيمی بالینی بیوشیمی استادیار
۳ دکتر آیت کائیدی نماینده گروه فيزيولوژی فيزيولوژی استادیار
۴ دکتر  جعفر احمدی مدیر گروه رادیولوژی رادیولوژی استادیار
۵ دکتر مریم کریمی فرد (سال 98)
نماینده گروه داخلی داخلی استادیار
۶ دکتر پروین آقامحمدحسنی مدير گروه روانپزشکی روانپزشکی استاديار
۷ دکتر محمد محسن تقوی مدير گروه تشريح علوم تشریح دانشیار
۸ دکتر  امير رهنما معاون پژوهشي دانشكده پاتولوژی -
9 دکتر  معصومه تقی زاده (سال 96)
مدیر گروه جراحی جراحی استاديار
10 دکتر سوده خنامانی -- ژنتیک مولکولی استاديار
11

دکتر فاطمه جدیدی

نماینده گروه بیهوشی

بیهوشی استاديار
12 دکتر سيدمهدی موسوی نماینده گروه ميکروبيولوژی قارچ‌‌شناسی استاديار
13 دکتر مجتبی سنجی

مدیر گروه طب اورژانس

متخصص طب اورژانس استاديار
14 دکتر محمود شیخ‌فتح‌الهی نماینده گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی آمار حیاتی استاديار
15 دکتر فاطمه ناظم کازرانی (سال 97)
نماینده گروه زنان و زایمان زنان و زایمان استادیار
16 دکتر میترا عباسی فرد نماینده گروه داخلی روماتولوژی استادیار
17 دکتر محسن رضائیان مدیر گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی اپیدمیولوژی استاد
18 دکتر رضا وزیری نژاد مدیر گروه پزشکی اجتماعی اپیدمیولوژی استاد
18 دکتر طاهره اسلام منش مدیر گروه پاتولوژی پاتولوژی استادیار
19 دکتر عبداله جعفرزاده
نماینده گروه ایمونولوژی ایمونولوژی استادیار


اعضای اصلی شورای پژوهشی دانشکده پزشکی رفسنجان

رديف نام و نام خانوادگی سمت رشته رتبه
۱ دکتر علیرضا وکیلیان  عضو هیات علمی- ریاست دانشکده   متخصص نورولوژی  دانشیار 
۲ دکتر محمدرضا حاجی‌زاده مدیر گروه بيوشيمی بالینی بیوشیمی استادیار
۳ دکتر آیت کائیدی نماینده گروه فيزيولوژی فيزيولوژی استادیار
۴ دکتر  جعفر احمدی مدیر گروه رادیولوژی رادیولوژی استادیار
۵ دکتر محمود کهنوجی نماینده گروه داخلی داخلی استادیار
۶ دکتر پروین آقامحمدحسنی مدير گروه روانپزشکی روانپزشکی استاديار
۷ دکتر محمد محسن تقوی مدير گروه تشريح علوم تشریح دانشیار
۸ دکتر  امير رهنما معاون پژوهشي دانشكده پاتولوژی -
9 دکتر  حسین صالحی مدیر گروه جراحی جراحی استاديار
10 دکتر سوده خنامانی -- ژنتیک مولکولی استاديار
11

دکتر فاطمه جدیدی

نماینده گروه بیهوشی

بیهوشی استاديار
12 دکتر سيدمهدی موسوی نماینده گروه ميکروبيولوژی قارچ‌‌شناسی استاديار
13 دکتر مجتبی سنجی

مدیر گروه طب اورژانس

متخصص طب اورژانس استاديار
14 دکتر محمود شیخ‌فتح‌الهی نماینده گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی آمار حیاتی استاديار
15 دکتر مریم مرتضوی نماینده گروه زنان و زایمان زنان و زایمان استادیار
16 دکتر میترا عباسی فرد نماینده گروه داخلی روماتولوژی استادیار
17 دکتر محسن رضائیان مدیر گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی اپیدمیولوژی استاد
18 دکتر طاهره اسلام منش مدیر گروه پاتولوژی پاتولوژی استادیار
19 دکتر رضا نصرت آبادی نماینده گروه ایمونولوژی ایمونولوژی استادیار

مقررات، حدود وظايف و اختيارات شورای پژوهشی دانشکده:

(برگرفته از آيين‌نامه شوراهای پژوهشي و طرح‌های تحقيقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان)

ماده ۵- تعريف: شورای پژوهشی دانشکده مرجعی است که به منظور پيگيری و اجرای وظايفی که متعاقبا ( درماده ۸) به آن محول می‌گردد تشکيل می‌شود. 
 ماده ۶ - ترکيب اعضای اين شورا بشرح زير است: 
 الف- معاون پژوهشی دانشکده 
 ب- يکنفراز اعضای هيئت علمی صاحب‌نظر به پيشنهاد معاون پژوهشی دانشکده و تائيد رياست دانشکده 
 ج- يک نماينده از شورای پژوهشی هرگروه آموزشی پژوهشی به انتخاب اعضای شورای پژوهشی آن گروه و معرفی رئيس گروه مربوطه به معاونت پژوهشی دانشکده 
 تبصره ۵: در دانشکده پزشکی بدليل کثرت گروه‌ها، معاون پژوهشی می‌تواند شوراهای مجزای پژوهشی برای گروه‌های علوم پايه پزشکی و علوم بالينی تشکيل دهد. بديهی است که در موارد لازم مانند طرحهای مشترک بين گروه ها جلسات مشترک برگزار خواهد گرديد . 
 د - مشاور اپيدميولوژی و يا آمار زيستی 
 تبصره ۶: مشاور اپيدميولوژی و آمارزيستی بنا به پيشنهاد معاون پژوهشی و تاييد رئيس آن دانشکده تعيين می‌گردد . 
 تبصره ۷: ابلاغ اعضای شورای پژوهشی دانشکده بوسيله رئيس دانشکده صادر می‌شود . 
 ماده ۷ - ضوابط تشکيل شورای پژوهشی دانشکده به شرح زيراست: 
 بند ۱ - اعضای شورای پژوهشی دانشکده بايد درزمينه های تحقيقاتی فعاليت داشته ودوره های روش تحقيق مقدماتی و متوسط را گذرانده باشند . 
 بند ۲- شورای پژوهشی دانشکده حداقل هر دو هفته يکبار تشکيل می‌شود ودر صورت لزوم وبه صلاحديد معاون پژوهشی دانشکده، جلسات فوق العاده نيزبرگزار خواهد نمود . 
 بند ۳ - جلسات شورای پژوهشی دانشکده با حضورنصف بعلاوه يک اعضارسميت می يابد . 
 بند ۴ - معاون پژوهشی دانشکده فردی را که ترجيحاً از اعضای همين شورا می‌باشد، به عنوان دبيرشورای پژوهشی دانشکده انتخاب و معرفی خواهد کرد . 
 بند ۵ - برای تشکيل شورا حضور معاون پژوهشی دانشکده يا جانشين ايشان (از اعضای شورا) که قبلا مشخص و معرفی شده است به عنوان رئيس جلسه، الزامی است. 
 بند6 - مصوبات شورای پژوهشی دانشکده بايد طی صورتجلسه ای به امضا شرکت کنندگان حاضر در جلسه رسيده و يک نسخه از آن جهت حوزه معاون پژوهشی دانشگاه ارسال گردد. 
 ماده ۸ - وظايف شورای پژوهشی دانشکده به شرح زير است: 
 بند ۱ - بررسی و تصويب طرح‌های پژوهشی پيشنهادی ارسالی از شورای پژوهشی گروه‌های دانشکده و ارائه آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه 
 تبصره ۸: شورای پژوهشی دانشکده می‌تواند درصورت لزوم و با تائيد معاون پژوهشی دانشکده، بررسی و اظهارنظر طرح‌های تحقيقاتی را به کميسيون‌های تخصصی شورا و يا افراد صاحب نظر ديگر ارجاع دهد . 
 تبصره ۹: شورای پژوهشی دانشکده موظف است طرح‌های مصوب شوراهای پژوهشی گروه‌های آموزشی آن دانشکده راحداکثر ظرف مدت سی روز مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهد . 
 بند ۲ - تدوين سياست‌های پژوهشی دانشکده ،ب اتوجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه 
 بند ۳ - مطالعه و پيشنهاد راهکارهای ايجاد انگيزه و علاقه در اعضای هئيت علمی دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش 
 بند ۴ - بررسی و اظهار نظر راجع به توان پژوهشی دانشکده بر اساس معيارهای مشخص شده از سوی دانشگاه و منعکس نمودن آن به معاونت پژوهشی دانشگاه 
 بند ۵ - بررسی نظرات گروههای آموزشی دانشکده در مورد اولويتهای تحقيقاتی و ارائه آن به معاونت پژوهشی دانشگاه 
 بند ۶ - تشويق انجام پژوهش‌های بين گروهی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی اينگونه پژوهش‌ها 
 بند ۷ - فراهم نمودن امکانات و تسهيلات لازم جهت مجريان طرح‌های تحقيقاتی در روند اجرای طرح 
 بند ۸ - تشويق مجريان طرح به ارائه نتايج پژوهش‌های پايان‌يافته به موسسات ذيربط جهت کاربرد آن در عرصه‌های مختلف علمی و عملی 
 بند ۹ - تنظيم گزارش ساليانه فعاليت‌های پژوهشی دانشکده و تعيين و معرفی پژوهشگران ممتاز به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه 
 تبصره ۱۰: معاون پژوهشی دانشکده موظف است به صورت دوره‌ای گزارشی از عملکرد پژوهشی گروه‌های مختلف آن دانشکده را برای معاون پژوهشی دانشگاه ارسال نمايد . 
 بند ۱۰ - ارائه خط مشی وتعيين و تصويب موضوعات تحقيقاتی با توجه به اولويت‌های دانشگاه، جهت اخذ واحد پايان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد، MPH  وPh.D ، دکترای عمومی، تخصصی و فوق تخصصی 
 تبصره ۱۱: دانشکده‌هايی که درمقطع کارشناسی دارای واحد درسی پايان‌نامه و يا پروژه می‌باشند نيز شامل اين بند می‌گردند . 
 بند ۱۱- برنامه‌ريزی جهت تدوين، تاليف و ترجمه کتاب و ارائه مقالات در سمينارهای داخلی و خارجی با هماهنگی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه 
 بند ۱۲- بررسی و اظهار نظر در مورد سمينارها، کنگره‌ها و کارگاه‌های پيشنهادی از گروه‌های مختلف دانشکده 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 2726
 بازدید امروز : 74
 کل بازدید : 856986
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1/9592