دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
پنج شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٩ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

اعضای اصلی شورای پژوهشی دانشکده پزشکی رفسنجان

رديف نام و نام خانوادگی سمت رشته رتبه CV            
۱ دکتر مهدی محمودی رياست دانشکده اپيدميولوژی استاد CV
۲ دکتر محمدرضا حاجی‌زاده عضو هیئت علمی گروه بيوشيمی و بيوفيزيک بیوشیمی استادیار CV
۳ دکتر علي شمسي‌زاده مدير گروه فيزيولوژی فيزيولوژی دانشیار -
۴ دکتر  حمید استادابراهیمی معاون آموزش بالینی اطفال استادیار -
۵ دکتر وحید میرزایی مدير گروه داخلی داخلی استادیار -
۶ دکتر پروین آقامحمدحسنی مدير گروه روانپزشکی روانپزشکی استاديار -
۷ دکتر زهرا تقی‌پور مدير گروه تشريح علوم تشریح استاديار -
۸ دکتر  امير رهنما معاون پژوهشي دانشكده، مدير گروه پاتولوژی پاتولوژی استاديار CV
9 دکتر حسين صالحی مدير گروه جراحی جراحی استاديار
-
10 دکتر آزيتا منشوری مدير گروه زنان و زايمان زنان و زايمان استاديار -
11

دکتر فرشید فرحبخش

مدير گروه بیهوشی

بیهوشی استاديار
-
12 دکتر سيدمهدی موسوی عضو هيأت علمی گروه ميکروبيولوژی قارچ‌‌شناسی استاديار CV
13 دکتر محمد زارع بيدکی

عضو هيأت علمی گروه ميکروبيولوژی

انگل‌شناسی استاديار CV
14 دکتر محمود شیخ‌فتح‌الهی عضو هيأت علمی گروه پزشکی اجتماعی آمار حیاتی استاديار CV
15 دکتر مریم مرتضوی نماینده گروه زنان و زایمان زنان و زایمان استادیار -
16 دکتر محمدرضا شفیع پور نماینده گروه داخلی فوق تخصص غدد استادیار -
17 دکتر رضا وزیری نژاد مدیر گروه پزشکی اجنماعی اپیدمیولوژی استادیار -

 

مقررات، حدود وظايف و اختيارات شورای پژوهشی دانشکده:
(برگرفته از آيين‌نامه شوراهای پژوهشي و طرح‌های تحقيقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان)

ماده ۵- تعريف: شورای پژوهشی دانشکده مرجعی است که به منظور پيگيری و اجرای وظايفی که متعاقبا ( درماده ۸) به آن محول می‌گردد تشکيل می‌شود.
 ماده ۶ - ترکيب اعضای اين شورا بشرح زير است:
 الف- معاون پژوهشی دانشکده
 ب- يکنفراز اعضای هيئت علمی صاحب‌نظر به پيشنهاد معاون پژوهشی دانشکده و تائيد رياست دانشکده
 ج- يک نماينده از شورای پژوهشی هرگروه آموزشی پژوهشی به انتخاب اعضای شورای پژوهشی آن گروه و معرفی رئيس گروه مربوطه به معاونت پژوهشی دانشکده
 تبصره ۵: در دانشکده پزشکی بدليل کثرت گروه‌ها، معاون پژوهشی می‌تواند شوراهای مجزای پژوهشی برای گروه‌های علوم پايه پزشکی و علوم بالينی تشکيل دهد. بديهی است که در موارد لازم مانند طرحهای مشترک بين گروه ها جلسات مشترک برگزار خواهد گرديد .
 د - مشاور اپيدميولوژی و يا آمار زيستی
 تبصره ۶: مشاور اپيدميولوژی و آمارزيستی بنا به پيشنهاد معاون پژوهشی و تاييد رئيس آن دانشکده تعيين می‌گردد .
 تبصره ۷: ابلاغ اعضای شورای پژوهشی دانشکده بوسيله رئيس دانشکده صادر می‌شود .
 ماده ۷ - ضوابط تشکيل شورای پژوهشی دانشکده به شرح زيراست:
 بند ۱ - اعضای شورای پژوهشی دانشکده بايد درزمينه های تحقيقاتی فعاليت داشته ودوره های روش تحقيق مقدماتی و متوسط را گذرانده باشند .
 بند ۲- شورای پژوهشی دانشکده حداقل هر دو هفته يکبار تشکيل می‌شود ودر صورت لزوم وبه صلاحديد معاون پژوهشی دانشکده، جلسات فوق العاده نيزبرگزار خواهد نمود .
 بند ۳ - جلسات شورای پژوهشی دانشکده با حضورنصف بعلاوه يک اعضارسميت می يابد .
 بند ۴ - معاون پژوهشی دانشکده فردی را که ترجيحاً از اعضای همين شورا می‌باشد، به عنوان دبيرشورای پژوهشی دانشکده انتخاب و معرفی خواهد کرد .
 بند ۵ - برای تشکيل شورا حضور معاون پژوهشی دانشکده يا جانشين ايشان (از اعضای شورا) که قبلا مشخص و معرفی شده است به عنوان رئيس جلسه، الزامی است.
 بند6 - مصوبات شورای پژوهشی دانشکده بايد طی صورتجلسه ای به امضا شرکت کنندگان حاضر در جلسه رسيده و يک نسخه از آن جهت حوزه معاون پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.
 ماده ۸ - وظايف شورای پژوهشی دانشکده به شرح زير است:
 بند ۱ - بررسی و تصويب طرح‌های پژوهشی پيشنهادی ارسالی از شورای پژوهشی گروه‌های دانشکده و ارائه آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
 تبصره ۸: شورای پژوهشی دانشکده می‌تواند درصورت لزوم و با تائيد معاون پژوهشی دانشکده، بررسی و اظهارنظر طرح‌های تحقيقاتی را به کميسيون‌های تخصصی شورا و يا افراد صاحب نظر ديگر ارجاع دهد .
 تبصره ۹: شورای پژوهشی دانشکده موظف است طرح‌های مصوب شوراهای پژوهشی گروه‌های آموزشی آن دانشکده راحداکثر ظرف مدت سی روز مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهد .
 بند ۲ - تدوين سياست‌های پژوهشی دانشکده ،ب اتوجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه
 بند ۳ - مطالعه و پيشنهاد راهکارهای ايجاد انگيزه و علاقه در اعضای هئيت علمی دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش
 بند ۴ - بررسی و اظهار نظر راجع به توان پژوهشی دانشکده بر اساس معيارهای مشخص شده از سوی دانشگاه و منعکس نمودن آن به معاونت پژوهشی دانشگاه
 بند ۵ - بررسی نظرات گروههای آموزشی دانشکده در مورد اولويتهای تحقيقاتی و ارائه آن به معاونت پژوهشی دانشگاه
 بند ۶ - تشويق انجام پژوهش‌های بين گروهی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی اينگونه پژوهش‌ها
 بند ۷ - فراهم نمودن امکانات و تسهيلات لازم جهت مجريان طرح‌های تحقيقاتی در روند اجرای طرح
 بند ۸ - تشويق مجريان طرح به ارائه نتايج پژوهش‌های پايان‌يافته به موسسات ذيربط جهت کاربرد آن در عرصه‌های مختلف علمی و عملی
 بند ۹ - تنظيم گزارش ساليانه فعاليت‌های پژوهشی دانشکده و تعيين و معرفی پژوهشگران ممتاز به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
 تبصره ۱۰: معاون پژوهشی دانشکده موظف است به صورت دوره‌ای گزارشی از عملکرد پژوهشی گروه‌های مختلف آن دانشکده را برای معاون پژوهشی دانشگاه ارسال نمايد .
 بند ۱۰ - ارائه خط مشی وتعيين و تصويب موضوعات تحقيقاتی با توجه به اولويت‌های دانشگاه، جهت اخذ واحد پايان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد، MPH  وPh.D ، دکترای عمومی، تخصصی و فوق تخصصی
 تبصره ۱۱: دانشکده‌هايی که درمقطع کارشناسی دارای واحد درسی پايان‌نامه و يا پروژه می‌باشند نيز شامل اين بند می‌گردند .
 بند ۱۱- برنامه‌ريزی جهت تدوين، تاليف و ترجمه کتاب و ارائه مقالات در سمينارهای داخلی و خارجی با هماهنگی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
 بند ۱۲- بررسی و اظهار نظر در مورد سمينارها، کنگره‌ها و کارگاه‌های پيشنهادی از گروه‌های مختلف دانشکده
 

منو اصلی
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 6127
 بازدید امروز : 3086
 کل بازدید : 25685905
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 1/6877
site map | home