دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
يکشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٩ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

شماره

عنوان پايان‌نامه

استاد راهنما

دانشجو

سال دفاع

101

بيماريابی توده های پستان در مراجعه کنندگان به بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر مسعود وفاپور

فريبا اسماعيل زاده، فريبا سليمی مهين رژه

1375

102

بررسی توده های بدخيم پستان و گزارش يک مورد آنژيوسارکوم

دکتر مجتهد زاده

ليلا شکرپور

1375

103

بررسی شيوع گواتر در روستای راويز رفسنجان

دکتر سيد محمدعلی سجادی، دکتر غلامرضا اسدی

مهدی حق بين تکيه، وحيد صدقی، اقبال فتاحی

1375

104

بررسی دوساله بيماری های اطفال بستری در بخش داخلی بيمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر صديقه امينی رنجبر

علی محمدی، محمدعلی حاجی صفار

1375

105

بررسی ميزان شيوع بيماری های انگلی روده ای در مهدکودک های شهر رفسنجان

دکتر سيد تقی طباطبايی

محمدحسن قليان، مهتاب صدر

1375

106

برری توزيع فراوانی اسهال آميبی در بيماران بستری در بخش داخلی بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر حميدرضا نساجی زواره

درسن بای ارازی

1375

107

توزيع فراوانی آسپيراسيون جسم خارجی در مسير تنفسی بيماران مراجعه کننده به بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر مسعود متصدی

ناصر حصاری فرد

1375

108

F.T.T

دکتر ناهيد مسعودپور

علی رياحی

1375

109

بررسی شيوع بيماری های انورکتال در بيماران بستری در بخش جراحی بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر مسعود وفاپور

غلامرضا يزدانی

1375

110

بررسی اثر روغن ماهی(موضعی) در بهبود زخم در موش سفيد

دکتر سيد محمدعلی سجادی، دکتر محمد خاکساری حداد

فاطمه مرادمند

1375

111

 بررسی اثر نيکوتين بر روی بی دردی ناشی از مورفين در موش سفيد آزمايشگاهی

دکتر محمد خاکساری حداد

بابک باوفا

1375

112

The effect of fish oil dietan wound healing in diabetic rat(experiment diabetic)

 دکتر محمد خاکساری حداد، دکتر سيد محمد علی سجادی

سيد مهدی حسنی صفات

1375

113

بررسی توزيع فراوانی يافته های کلينيکال پاتولوژيک کلستاتوم در بيماران بستری شده در بخش ENT بيمارستان مرادی

دکتر محمدرضا اقبالی، دکتر رامين آذرهوش

فروزان زاهدی

1375

114

مروری بر مننژيوم ها و گزارش يک مورد نادر از مننژيوکوروئيد تايپ

دکتر سهراب صادقی، دکتر رامين اذرهوش

سيد مسعود موسوی

1375

115

سنجش ميزان آگاهی مردم رفسنجان در رابطه با عوامل خطرساز بيماری های ايسکميک قلبی

دکتر محمد افتخارزاده

مهدی آبيلی، بشری حسن زمانی

1375

116

بررسی ميزان شيوع کچلی در مدارس ابتدايی رفسنجان

دکتر زهرا محيط

عليرضا مرادی، تاج آبادی، محمدی نسب

1375

117

مروری بر در رفتگی زانو و آيب عروقی- گزارش يک مورد در رفتگی زانو با آسيب شريان پوپليته آل

دکتر فاطمی

آسيه مصلی نژاد

1375

118

بررسی بيماران هيدروسفالی بستری شده در بخش مغز و اعصاب

دکتر سهراب صادقی

نيره ارشد

1375

119

عوامل ايجاد فتق ديسک بين مهره ای در مراجعين به بخش MRI

دکتر مسعود پورغلامی

مناقيم

1375

120

بررسی مقايسه کاپتوپريل و انالاپريل در فشار خون

دکتر محمود افتخارزاده

شهروز عبدالملکی

1375

121

بررسی هيستوپاتولوژی بدخيمی های معه بر اساس بيوپسی در بيماران بستری در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر رامين آذرهوش

فاطمه بزين

1375

122

بررسی عوارض زودرس هيسترکتومی بعد از عمل

دکتر افسانه مرتضوی

سيد بيژن نوربخش

1375

123

مزوتليوما و گزارش يک مورد بيمار مبتلا به مزوتليومای بدخيم صفاق

دکتر مسعود وفاپور

مهدی خواجه زاده

1375

124

بررسی معيارهای هيستوپاتولوژيک تعيين کننده پيش آگهی در سرطان های پستان در نمونه های ارسالی به بخش پاتولوژی

دکتر رامين آذرهوش

حميد کريمی، فرحناز آبنيکی

1375

125

برری توزيع فراوانی سيتولوژی دستگاه تنفس و مطالع ارزش تشخيصی آن در نومنه های بخش پاتولوژی مرکز آموزشی درمانی بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر رامين آذرهوش

سيامک تيموری

1375

126

بررسی 6 ساله بيوپسی عقده های لنفاوی در بخش پاتولوژی بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر رامين آذرهوش

سايه تابش

1375

127

تعيين ارزش تشخيص يافته های آزمايشگاهی التهاب (لکوسيتوز) در بيماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی

دکتر رامين اذرهوش، دکتر محمدرضا بهفروز

ناديا فروهر

1375

128

مروری بر تومورهای مخچه و گزارش سه مورد آن در بخش جراحی مغز و اعصاب مرکز آمورزشی درمانی علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر رحيقی

اکبر حسين گلابی

1375

129

بررسی ضايعات تومورال(خوش خيم و بدخيم) پوستی از نمونه های ارسال شده به بخش پاتولوژی بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع) از تاريخ 1/1/69 لغايت31/6/75

دکتر رامين آذرهوش

طيبه غلامعلی زاده

1375

130

اثر رژيم غذايی حاوی کاسنی و لوبيا بر کنترل قند خون در موش سفيد آزمايشگاهی ديابتيک

دکتر سيد محمدعلی سجادی، دکتر محمد خاکساری

فاطمه بهره مند

1375

131

بررسی انسداد دستگاه گوارش در نوزادان و اطفال و معرفی 30 مورد بيمار بستری شده در مرکز آموزشی درمانی بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع)

دکتر مريم صفوی نائينی

محمد محسنی تکلو

1375

132

سنجش ميزان آگاهی های پرسنل کادر پرستاری بيمارستان علی ابن ابيطالب و زايشگاه نيک نفس در مورد ديابتيک شيرين و بيماران ديابتی در اسفند ماه 75

دکتر سيدمحمدعلی سجادی، دکتر رامين آذرهوش

سعيد رحمانی

1376

133

بررسی ارتباط آزمون اديومتری PTA با آزمايش های پاراکلينيکی رينه وبر SDSدر بيماران مراجعه کننده به کلينيک اديومتری رفسنجان

دکتر محمدرضا اقبالی، دکتر غلامعلی جورسرايی

الهام گلشاه

1376

134

بررسی تويع فراوانی نوع کاهش شنوايی ، حسی، عصبی، انتقالی و مختلط و رابطه آن با علائم بالينی، سن، جنس، شغل و سابقه ضربه در بيماران مراجعه کننده

دکتر محمد رضا اقبالی، دکتر غلامعلی جورسرايی

فرحناز قاسمی

1376

135

بررسی اثرات قطع عصب فمورال و سياتيک بر روی مغز استخوان در موش سفيد آزمايشگاهی

دکتر غلامعلی جورسرايی

محمدقاسم روشنفکر، مجيد اسماعيلی

1376

136

بررسی ارتباط شاخص های هماتولوژيک با تغييرات سطح سرمی هورمونهای تيروئيد بيماران مبتلا به پرکاری و کم کاری تيروئيد

دکتر سيد محمدعلی سجادی، دکتر رامين آذرهوش

الهام اميرآذر، مژگان اشتری

1376

137

ميزان باکتريوری بدون علامت در خانم های مراجعه کننده به مرکز بهداشت و کلينيک زايشگاه نيک نفس

دکتر محمد نساجی زواره

فرشته قديری

1376

138

بررسی هفت ساله موارد بيوپسی های سوزنی کبد انجام شده در مرکز آموزشی درمانی بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع)(75-69)

دکتر رضا عابدينی

آرش صرافی

1376

139

مروری بر اختلالات انعقاد خون و معرفی يک مورد مبتلا به کمبود فاکتور 8 انعقادی مادرزادی

دکتر سيد تقی طباطبايی، دکتر رامين آذرهوش

آرش صرافی

1376

140

تعيين توزيع فراوانی يک ساله عمل سزارين از خرداد 74 تا خرداد 75

دکتر اعظم السادات مهدوی

عليرضا فتح الله زاده

1376

141

بررسی ميزان شيوع بيماری های انگلی روده ای در مدارس ابتدائی شهر رفسنجان سال 75

دکتر صديقه امينی رنجبر

علی خواهانی پورحميدرضا بحرانی فرد

1376

142

تعيين فراوانی پاره ای از متغيرهای اپيدميولوژيک و بالينی مبتلا به اولسر پپتيک جراحی شده در مرکز آموزشی درمانی بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع)

دکتر مسعود وفاپور

فاطمه دريجانی

1376

143

بررسی اثر آسپرين با دوز کم بر روی پراکلامپسی

دکتر افسانه مرتضوی

عزيزالله جهان تيغ

1376

144

بررسی موارد هفت ساله بدخيمی های سيستم خونساز در نمونه های ارسالی به بخش پاتولوژی مرکز آموزشی درمانی بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع)

دکتر سيد محمدعلی سجادی، دکتر رامين آذرهوش

ميثم شريف زاده

1376

145

بررسی اثرات هيستوپاتولوژيک وازکتومی به طريقه بستن مجرای دفران بر روی بيضه موش صحرايی

دکتر غلامعلی جورسرايی

ولی الله توان، بهزاد شعبانی راد

1376

146

بررسی ترميم زخم های ناشی از سوختگی با استفاده از کرم سالم و سيلور سولفاديازين 1% در موش صحرايی

دکتر غلامعلی جورسرايی

سيد احمد ميرمجيدی، حسين کيانفر

1376

147

بررسی ارزش تشخيص تست فالن و علامت تينل در مبتلايان به نشانگان مجرای مچ دست

دکتر شاهرخ آباديان

محمدباقر حبلی

1376

148

بررسی توزيع فراوانی نوزادان آغشته به مکونيوم و سندرم استنشاق مکونيوم و برخی از عوامل مستعد کننده آن

دکتر صديقه امينی رنجبر

محمد حاج شريفی

1376

149

سنجش ميزان Anti-HBS در پرسنل مراکز بهداشتی درمانی رفسنجان که واکسن نوترکيبی هپاتيت B را دريافت کرده اند.

دکتر عبدالله جعفرزاده، دکتر محمد خاکساری حداد

عليرضا بحرالعلوم

1376

150

بررسی و مقايسه ميزان توتال پروتئين سرم و منحنی الکتروفورز در افراد سيگاری و غيرسيگاری

دکتر سيدمحمدعلی سجادی،دکتر عبدالله جعفرزاده

علی اکبر يار احمدی

1376

151

مروری بر تومورهای جسم کاروتيد و گزارش چند مورد آن در مراکز آموزشی درمانی افشار يزد، باهنر کرمان و رفسنجان

دکتر فاطمی

سيد محمودرضا رضوانی نژاد

1376

152

بررسی ميزان پرفشار خونی در مدارس راهنمايی پسرانه و دخترانه رفسنجان زمستان 75

دکتر صديقه امينی رنجبر

فاضل مشتری، سارا حاج اکبری، علی شيبانی

1376

153

بررسی تظاهرات راديوگرافی ساده قفسه صدری در مسلولين خلط مثبت شهرستان رفسنجان از سال 67 تا 75

دکتر حبيب فرهمند، دکتر محمد نساجی زواره

امين رضا يحيی زاده

1376

154

مروری بر کوردوما و معرفی يک مورد بيمار مبتلا به اين بيماری در مرکز آموزشی درمانی بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) ارديبهشت 75

دکتر فاطمی

علی دماوندی

1376

155

مروری بر توبرکلومای مغز و گزارش دو مورد آن در بخش جراحی مغز و اعصاب مرکز آموزشی درمانی بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) از سال 74-75

دکتر سعيد رحيقی

ناهيد محموديان

1376

156

بررسی IgE در افراد سيگاری

دکتر عبدالله جعفرزاده

عبدالمهدی رفيع نژاد

1376

157

بررسی سطح سرمی افلاتوکسين B1 کارگران شاغل در گاوداری های شهرستان رفسنجان در سال 75

دکتر سيد محمدعلی سجادی، دکتر غلامرضا اسدی کرم

غلامرضا عليزاده محمد، رضا ملک قاسمی

1376

158

تعيين فراوانی پرفشارخونی حاملگی در خانم های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و زايشگاه در نيمه دوم 75

دکتر ناهيد قنبرزاده

عزيزالله عاليشوندی

1376

159

مروری بر موارد بستری شده عفونت های جراحی داخل جمجمه ای در مرکز آموزشی درمانی بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) از سال 71 تا 75

دکتر سعيد رحيقی

مهدی رضائی زاده

1376

160

بررسی توزيع فراوانی آدنوتونسيلکتومی در بيمارن مراجعه کننده به بيمارستان مرادی رفسنجان در سال75-71

دکتر محمدرضا اقبالی

سيد تقی حسينی نژاد

1376

161

بررسی تاثير داروی ويلتيازم ساخت کارخانه امين اصفهان با ديلتيازم ساخت کارخانه Apotex کانادا در کاهش ضربان قلب

دکتر محمدرضا بهفروز

محمود انتظامی

1376

162

مروری بر تومورهای پاراگانگليوما و معرفی يک مورد بيمار مبتلا به تومور گلوموس ژوگولار در بيمارستان مرادی رفسنجان

دکترمحمدرضا اقبالی

الهام عباس زاده

1376

163

نقش سولفات منيزيم در بی دردی بعد از عمل در بيماران کانديد هيسترکتومی سال 76 رفسنجان

دکتر فرشيد فرحبخش

سعيد کوهی فائق

1376

164

بررسی تغييرات عيار آنزيم کراتين فسفوکينازCPK سرم به دنبال تزريقات عضلانی

دکتر محمدرضا بهفروز

حيدر فولادی، محمدعلی حيدری

1376

165

بررسی نتايج آزمايشات مستقيم مدفوع در آزمايشگاههای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1357

دکتر رامين آذرهوش، دکتر سيد تقی طباطبايی

مهرداد طيبی

1376

166

بررسی پاره ای از ترکيبات بيوشيميايی خون در خلال نگهداری سرم

دکتر رامين آذرهوش

ابوطالب نوری

1376

167

بررسی 6 ماه کليه موارد آپانديسيت حاد مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب از اول تير ماه تا پايان آذر ماه 76

دکتر مسعود وفاپور

نوشين قوی دل، مريم منشاديان

1376

168

بررسی ميزان آلودگی ويروس هپاتيت C در اهداکنندگان خون شهرستان رفسنجان طی يک دوره يک ساله (1/8/75 تا 1/8/76)

دکتر سيدمهدی سيد ميرزايی

رضا درخشان

1376

169

بررسی تاثير هموليز خارج از بدن بر روی سديم، پتاسيم، کلسيم و فسفات سرم

دکتر رضا عابدينی

عباس جمشيدی

1376

170

بررسی سطح آگاهی کليه کارشناسان و کاردانان مامايی شهرستان رفسنجان در مورد اصول آزمايش پاپ اسمير

دکتر افسانه مرتضوی

حمزه محمدی

1376

171

بررسی ميزان دانش ، بينش ، نگرش خانم های بالای بيست سال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 رفسنجان درباره خودآزمايی پستان

دکتر وفاپور

کيان نازکيانی

1376

172

مقايسه رشد شيرخواران 2 ساله شهر رفسنجان که با شير مادر، شيرخشک و با هر دو رژيم تغذيه شدند

دکتر امينی، دکتر صفوی

احمد صائمی راد

1376

173

بررسی عوامل خطرزای دخيل در بروز سکته مغزی در بيماران بستری شده در بخش مغز و اعصاب بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) رفسنجان از 1/1/77 تا 3/4/77

دکتر حسام الدين اصغرنيا

مريم قاسمی

1376

174

بررسی توزيع فراوانی بيماران مبتلا به نارسايی مزمن کليه تحت پوشش بخش همدياليز مرکز آموزشی درمانی بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) و مرکز آموزشی درمانی شفای کرمان براساس بالا بودن چربی خون در تير ماه 1377

دکتر حميدرضا رشيدی نژاد

آزاده پور

1376

175

تعيين توزيع فراوانی برخی عوارض حاد ناشی از همدياليز در بيماران CRF تحت پوشش مرکز علی ابن ابيطالب (ع) در ارديبهشت، خرداد 1377

دکتر رشيدی نژاد

بهشته نقی پور

1376

176

تعيين سطح سرمی کلسيم ، فسفر و آلکالن فسفاتاز در CRF و شيوع اختلالات استخوانی در بيماران تحت پوشش بخش همودياليز مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب (ع)

دکتر رشيدی نژاد

مژگان نيک نژاد

1376

177

تعيين ميزان شيوع شش ماهه انفارکتوس خلفی در بين بيماران بستری شده در بخش ccu مرکز آموزشی در مانی علی ابن ابيطالب (ع) رفسنجان با تشخيص بدون طرح بوسيله الکتروکارديوگرافی خلفی قفسه سينه

دکتر محمدرضا بهفروز

افشين صمدی

1376

178

بررسی مبزان شيوع افسردگی در بين معلمين شهر رفسنجان در بهار 1377

دکتر عزت الله خالقی

چنگيز رخشان، سيد کاظم مرتضوی

1376

179

بررسی ميزان موفقيت بارداری در سنين مختلف در خانم های نخست زای مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی نيک نفش رفسنجان در نيمه اول سال 1376

دکتر محمد خاکساری، دکتر افسانه مرتضوی

مريم واشقانی

1376

180

بررسی اثر رژيم حاوی روغن ماهی خوراکی بر روی بهبود زخم در موش های ديابتيک مزمن

دکتر محمد خاکساری، دکتر سيدمحمد علی سجادی

حسين مروج، اسماعيل کريم قاسمی

1376

181

بررسی ميزان شيوع افسردگی در دانشجويان پزشکی و پيراپزشکی ورودی سال 1376 رفسنجان

دکتر عزت الله خالقی

پريسا بالايی

1376

182

تعيين گونه و بررسی حساسيت و مقاومت ميکروبی نسبت به انتب بيوتيک های رايج مصرفی در بيماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر رفسنجان ( پاييز و زمستان 76)

دکتر سيد مهدی سيدميرزايی

محمدمهدی باقری

1376

183

بررسی توزيع فراوانی نهان بيضگی در 1000 نوزاد پسر در زايشگاه نيک نفس رفسنجان

دکتر سيد تقی طباطبايی

محمودرضا اطمينان

1376

184

بررسی ميکروبيولوژيک مايع مغزی نخاعی(CSF) نمونه های ارسالی مورد مننژيت در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابيطالب (ع) در سال های 1372 تا 1376

دکتر سهراب صادقی، دکتر آذرهوش

شاهپور سپهوند

1376

185

بررسی مزان شيوع آلودگی به ويروس هپاتيت B در اهداکنندگان خون شهرستان رفسنجان طی يک سال(1/7/75 تا 1/7/76)

دکتر محمد خاکساری، غلامحسين حسن شاهی

جواد پوراحمديان

1376

186

بررسی هيستوپاتولوژی ضايعات از فروردين سال 1369 لغايت اسفند 1375 در بخش پاتولوژی بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع)

دکتر رضا عابدينی

افشين نجم الدينی

1376

187

تعيين اختلاف پاره ای از علائم بالينی بيماران مبتلا به نارسايی مزمن کليه قبل و بعد از هر جلسه همودياليز

دکتر حميدرضا رشيدی نژاد

هما ناصری

1376

188

بررسی استرس در بيماران ايسکميک قلبی

دکتر عزت الله خالقی

عبدالعظيم عطايی نژاد

1377

189

بررسی فراوانی افسردگی در معتادان مرکز بازپروری کرمان

دکتر بنازاده ماهيانی

يدالله نواب راد

1377

190

بررسی ميزان تاثير شويد بر کاهش ميزان تری گليسريد سرم در مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب (ع)

دکتر محمدرضا بهفروز

منوچهر بحرينی

1377

191

تدوين واژه تطبيقی بين کلمات استفاده شده در آيات و روايات علوم پزشکی

دکتر سيد محمدعلی سجادی، حاج آقا ارجمند

يدالله دانشيار

1377

192

بررسی شيوع انگل های روده ای در مدارس راهنمايی شهر رفسنجان در سال 1376

دکتر صديقه امينی

مهرنوش گرانمايه، مهری عبدالهی، محسن ذاکری

1377

193

بررسی اثر استرپتوکيناز بر آنزيم های کبدی در بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد حاد بستری در بخش قلب

دکتر حسين نوق

نادر سالاری

1377

194

بررسی فراوانی بدخيمی های دستگاه گوارش براساس آزمايش های پاتولوژيک در مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب (ع)

دکتر مسعود وفاپور

نادعلی سالاری

1377

195

تعيين شيوع تشنج و برخی از عوامل زمينه  آن در کودکان کمتر از 12 سال رفسنجان تابستان 77

دکتر صديقه امينی

حسين عسکری، منصور مرتضی زاده

1377

196

بررسی علل عدم و يا تاخير داروی استرپتوکيناز در درمان ميزان سکته حاد قلبی

دکتر محمدرضا بهفروز

زهرا علی نژاد خرم

1377

197

بررسی شيوع بالا بودن چربی در 50 مورد بيمار مبتلا به نارسايی مزمن کليه مراجعه کننده به بخش دياليز

دکتر حميدرضا رشيدی

آزاده نصيری پور

1377

198

نقش Elisa در پيگيری بيماران hyplori مثبت

دکتر شهريار سوادکوهی

منصور مسعودسمايی

1377

199

مقايسه اثر مسدودکننده های کانال کل کلسيم با داروهای ايپوبروفن و متی مازول روی خيز پنجه موش صحرايی

دکتر محمد خاکساری

حسين غلامرضايی

1377

200

بررسی حساسيت مقاومت ميکروب شيگلا نسبت به آنتی بيوتيک های رايج مصرفی در بيماران مبتلا به شيگلوزيز در شهر رفسنجان

دکتر سيدمهدی سيد ميرزايی

حميد نجم الدينی

1377


منو اصلی
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 8653
 بازدید امروز : 600
 کل بازدید : 25656328
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 1/5469
site map | home